اعضا به ترتبب تاریخ عضویت  34 نفر


  Hello World! https://jftxf3.com?hs=a658b0fd9991b17372d7bee2769c1bff& Hello World! https://jftxf3.com?hs=a658b0fd9991b17372d7bee2769c1bff&
---- 
  حسین علیپور حسین علیپور
کارشناسی عمران
محاسب سازه و نقشه کش ساختمان
   tasvir gostar faratak tasvir gostar faratak
کارشناسی الکتروتکنیک
واردکننده و مجری سیستمهای حفاظتی و نظارتی
  علی رضا کمانگیر علی رضا کمانگیر
کارشناسی it
  خسن رسولی خسن رسولی
---- 
  تینا ولی پور تینا ولی پور
کارشناسی معماری
دانشجو
  تینا ولی پور تینا ولی پور
کارشناسی معماری
دانشجو
  تینا ولی پور تینا ولی پور
کارشناسی معماری
  عضو 1 عضو 1
---- 
  گلپسر گلپسر
---- 
  12 12
---- 
  سمیه مهرگان سمیه مهرگان
کارشناسی ارشد معماری
مهندس معمار
  سجاد دعواتی سجاد دعواتی
کارشناسی عمران
دانشجو
  ناهید علی پور ناهید علی پور
کارشناسی طراحی داخلی
طراح
  بهرام دعواتی بهرام دعواتی
کارشناسی عمران
محصل
  الهه جورپور الهه جورپور
---- 
  تست تست
---- 
  علیرضا درگاهی علیرضا درگاهی
---- 
  حسینی حسینی
کارشناسی صنایع -تحلیل سیستم ها و برنامه ریزی
  یاسین یاسین
کارشناسی ارشد 
ساختمان
  ظفر قلی پور ظفر قلی پور
کارشناسی ارشد معدن
  نادیا حمید نادیا حمید
---- 
  عباس رضایی عباس رضایی
کارشناسی معماری
ساختمان
  تحریریه Kgroup تحریریه Kgroup
---- 
  محمد کریمی محمد کریمی
---- 
  فرامرز خطیر فرامرز خطیر
---- 
  تحریریه kgroup تحریریه kgroup
---- 
  علی علی
کارشناسی ارشد معماری
  پریسا قاسمی پریسا قاسمی
---- 
  سهیل عزیزی سهیل عزیزی
---- 
Page 1 of 2